Privacyverklaring MHA Advocaten

MHA Advocaten verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Wij nemen hierbij de wettelijke vereisten in acht die in de AVG zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze verklaring geeft informatie over de wijze waarop ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN) of V-nummer, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen van derde partijen (waaronder wederpartijen) of uit openbare bronnen

Waarom verwerkt MHA Advocaten uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om de volgende redenen:

  • U hebt MHA advocaten toestemming gegeven voor de verwerking;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
  • MHA advocaten heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Waarvoor gebruikt MHA advocaten uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om de door u aan ons gegeven opdracht uit te voeren;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van MHA Advocaten zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van MHA Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Welke rechten hebt u?

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar MHA Advocaten, Huissensestraat 55, 6833HM te Arnhem, of naar reactie@mha-advocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

MHA Advocaten mag dit privacy statement eenzijdig wijzigen. U kunt de meest actuele versie van ons privacy statement op onze website raadplegen.