Huurrecht

Goede woonruimte behoort tot de elementaire levensbehoeften en is voor een ieder van groot belang. Problemen op dit vlak kunnen dan ook ingrijpend zijn en dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. De ervaring leert dat dit helaas niet altijd het geval is.

De huur van woonruimte is aan een aantal, deels dwingendrechtelijke, regels gebonden ter bescherming van de huurder. Een van de belangrijkste daarvan is dat een huurovereenkomst, die is gesloten voor onbepaalde tijd, in beginsel alleen door de rechtbank kan worden ontbonden, tenzij beide partijen instemmen met de beëindiging van het huurcontract.

In de praktijk worden de meeste huurovereenkomsten ontbonden vanwege een te hoge huurschuld. Hiervan is doorgaans al sprake bij een huurachterstand van meer dan twee maanden. Als daarbij ook sprake is van het niet altijd tijdig betalen van de huur, zal de rechtbank al snel oordelen dat de tekortkoming voldoende ernstig is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Het is goed zich dit te realiseren.

Dat de huurachterstand een gevolg is van omstandigheden die buiten de schuld liggen van de huurder, zoals inkomensproblematiek, maakt dit niet anders. Immers de verhuurder staat hier volledig buiten. Beëindiging van de huurovereenkomst door huurschuld dient dus zoveel mogelijk te worden voorkomen door in geval van financiële problemen, dit direct bij de verhuurder te melden zodat gebruik gemaakt kan worden van de diverse mogelijkheden die de verhuurder doorgaans heeft; met name de gemaakte afspraken met hulpverleningsinstanties zoals het maatschappelijk werk en schuldhulp.

Bij een niet al te hoge huurschuld bestaat de mogelijkheid dat in een ontbindingsprocedure, de huurder, van de rechter, de gelegenheid krijgt de huurschuld alsnog te voldoen binnen een bepaalde periode, dan wel dat de rechtbank de huurovereenkomst wel ontbindt maar aanstuurt op een toezegging van de verhuurder dat deze bij het nakomen van een afbetalingsregeling afziet van de ontruiming.

Het is dan ook van belang om tijdig een deskundige te raadplegen indien zich deze problemen voordoen, zeker indien een dagvaarding is uitgebracht. Wordt geen verweer gevoerd dan zal de rechtbank de vordering doorgaans toewijzen.

Andere problemen waar huurders van woonruimte mee te maken krijgen, zijn vaak een gevolg van overlast die zij ondervinden of waarvan zij worden beschuldigd en problemen als gevolg van achterstallig onderhoud. Ook het gebruik van de woning door meerdere personen en onderhuur kunnen aanleiding geven tot problemen met de verhuurder.

In al deze gevallen zijn wij u graag behulpzaam met advies en zo nodig door u in een procedure bij te staan. Neem contact op met onze huurrecht advocaat in Arnhem en plan een gratis kennismakingsgesprek in.

Gratis kennismakingsgesprek Bel direct: 026-3229147

Stel uw vraag